Border kolie (Border collie)

Border kolie je velice inteligentní plemeno ovčáckého psa, vyšlechtěné na konci 19. století na pomezí (hranici = border) Anglie a Skotska. Byla vyšlechtěna pro shánění ovcí do stád a vedení stád nehostinnou krajinou podle povelů ovčáka. Nejstarší (od roku 1906) organizací zabývající se registrací BOC je ISDS (International Sheep Dog Society) se sídlem ve Velké Británii. Tato organizace se nezabývá chovem, není to chovatelský klub, je to pouze organizace umožňující registraci pracovních border collií (splněním určitých podmínek). ISDS má v ČR „asociovaného člena“ KPOP ČR (Klub Pracovních Ovčáckých Psů České rep. o.s.). Border Collie je velmi chytré plemeno které je vhodné jako společník nebo i ke psím sportům (agility, dogfrisbee, coursing, dogdancing atd..)

Border Collies are very intelligent breed of herding dog, bred in the late 19th century on the border England and Scotland. She was bred for hunting the herds of sheep and herds of barren landscape management commands according to Shepherd. The oldest (since 1906) organization dedicated to marketing the BOC ISDS (International Sheep Dog Society) based in the UK. This organization does not breed, not the breed club is the only organization to allow registration of working Border Collies (subject to certain conditions). ISDS is in the CR "Associate member" KPOP CR (Club Working sheepdogs Czech Rep. axes). Border Collies are very intelligent breed that is suitable as a companion or even dog sports (agility, dogfrisbee, coursing, dogdancing etc..)

Charakteristika
Border kolie je často hodnocená jako nejinteligentnější psí plemeno. Často se objevuje v nejrůznějších tabulkách snažících se měřit psí inteligenci na prvních příčkách. V nahánění stáda ovcí nemá konkurenci, stejně tak výborná je v různých kynologických sportech jako jsou třeba agility, obedience, dogfrisbee, flyball, ale používá se i k canisterapii, jako vodicí pes a jako vnímavý společník. Pokud má vhodného pána, je z ní příjemný společník toužící splnit každé pánovo přání. Je to pes pro každou legraci, pro každý psí sport. Je to pes fyzicky zdatný a odolný nepřízni počasí. Nesnáší hrubost, psychický nátlak, zklamání a fyzické či psychické tresty ze strany pána. Border kolie je schopná naučit se stovky „kousků“, ale nemá ráda dril a výhružky trestem. Border kolie je neagresivní plemeno, ovšem pouze pokud má správné vedení - dostatek pohybu. Border kolie jsou velmi citliví psi a potřebují jemné vedení, často jsou schopni předvídat povely předem. Nejvíce se hodí k aktivním lidem, kteří jsou ochotni jí dát dostatek pohybu /procházky/sporty/ - nemusí plnit svůj původní účel - PASENÍ - existují dokonce jedinci tohoto plemene, kteří se na pasení nehodí.

Characteristic
Border Collie is often assessed as the most intelligent dog breed. Often occurs in a variety of tables trying to measure dog intelligence near the top. The herd flocks of sheep has competitors, as well as excellent in various sporting use should be as agility, obedience, Dogfrisbee, flyball, but also canistherapy used as a guide dog and responsive companion. If a suitable man, she is a pleasant companion eager to fulfill every man's desire. It's fun for every dog, every dog for sport. The dog is physically fit and weather resistant. He hates rudeness, psychological pressure, frustration, and physical or psychological punishment by the master. Border Collie is able to learn hundreds of "pieces", but does not like drills and threats of punishment. Border Collie breed is not aggressive, but only if the right leadership - getting enough exercise. Border collie dogs are very sensitive and need gentle guidance, they are often able to anticipate in advance commands. Most are suitable for active people who are willing to give her plenty of exercise / walking / sports / - does not fulfill its original purpose - Herding - there are even dogs of this breed who is suited to grazing.

 

Vzhled
Border kolie je pes středního vzrůstu, není ale těžkopádná ani příliš lehká. Psi dorůstají až okolo 54 cm, feny jsou o něco menší. Samci jsou i těžší a dosahují hmotnosti cca 22 kg, feny cca 19 kg. Srst je buď středně dlouhá a nebo krátká. Border kolie má být takové tělesné stavby, aby jí nedělalo problém pracovat u stáda. U tohoto plemene se nejvíc cení pohyb, který je volný, plynulý, plíživý a rychlý.
Je mnoho barevným variant srsti, nejčastější je černá s bílými znaky. Mezi další patří např. hnědobílá, blue merle, red merle, tricolor atd. V chovu registrovaném FCI se nepřipouští do chovu jedinci, u kterých převládá bílá. V pracovních chovech, registrovaných ISDS a jinými organizacemi zaměřenými na práci se na barvu nebere psa žádný ohled - zde je výběr jedinců závislý pouze na tom, jak daný jedinec PRACUJE (u zvířat).

Appearance
Border collie is a dog of medium height, but not cumbersome or too light. Males grow to around 54 cm, females are slightly smaller. Males are also heavier and weigh about 22 kg, females about 19 kg. The coat is either medium or long and short. Border Collie to be a physical building that did not make it a problem working with cattle. In this breed is most appreciated move that is free-flowing, creeping and fast.
There are many variations of hair color, the most common is black with white markings. Other include brown and white, blue merle, red merle, tricolor etc. In breeding FCI registered shall not be permitted to breed dogs that have dominated White. The working breeds, registered ISDS and other organizations focused on working with the color does not take into account any dog - here is a selection of individuals depends only on how the individual WORKS (in animals).